created by Słoneccy.pl

Anna Jankowiak Natur-Med

UMÓW WIZYTĘ

Zadzwoń: +48 570 946 199 lub umów się online:

Larwoterapia

Natur-Med

larwoterapia

Larwoterapia - biochirurgia to w chwili obecnej najlepsza na świecie metoda oczyszczenia ran. Polega na użyciu larw muchy Lucilia Sericata w trudno gojących się ranach. Bardzo chętnie ją stosuję, oczywiście w ściśle określonych sytuacjach na przemian z pijawkami (hirudoterapia). Od 2016 roku posiadam licencję LARWOTERAPEUTY - od tego czasu mogę śmiało stwierdzić, że żaden chirurg nie oczyści tak dokładnie rany jak larwy.

Stosowane przeze mnie larwy pochodzą z certyfikowanej hodowli i przygotowywane są na indywidualne zlecenia dla konkretnego pacjenta.

Po oczyszczeniu rany larwami, zawsze stosuję zabieg hirudoterapii w celu przeciągnięcia krwi, żeby przywrócić prawidłowe ukrwienie w tkankach wcześniej martwiczych. Zabiegi są bezbolesne.

Na zdjęciu poniżej rana przed położeniem larw

larwoterapia

Na drugim możemy zobaczyć ranę już po 4 dniach, jest oczyszczona, może zacząć się goić.

larwoterapia

Larwy i pijawki ratują kończyny przed amputacją np. w stopie cukrzycowej itp.

Na 3 zdjęciu pijawki przywracają ukrwienie.

larwoterapia

 

Już w sta­ro­żyt­no­ści wyko­rzy­sty­wano larwy owa­dów do oczysz­cza­nia brud­nych ran, a póź­niej metodę tą sto­so­wano z powo­dze­niem, także na fron­tach wojen­nych, zwłasz­cza w walce z rop­niami, zgo­rze­lami, opa­rze­niami, infek­cjami skórnymi.

I dziś leka­rze na zachodzie coraz czę­ściej nama­wiają pacjen­tów z trudno goją­cymi się ranami do pod­da­nia się lar­wo­te­ra­pii, czyli oczysz­cze­nia uszko­dzo­nej skóry przez larwy żywiące się bak­te­riami, naskór­kiem i mar­twą tkanką. Metoda ta dosko­nale spraw­dza się przy powi­łaniach infek­cyj­nych, gdy nie dzia­łają antybiotyki, obej­muje trudno gojące się rany, zapa­le­nia szpiku i kości, stopy cukrzy­cowe, odle­żyny.